Mốc thời gian quan trọng

 • Thời hạn đăng ký sớm:
  trước 01/09
 • Hội thảo đào tạo tiền hội nghị:
  10-11/09
 • Hội nghị chính:
  12-13/09

Thông báo

 • Điều kiện cấp chứng nhận đào tạo liên tục:
  Để được cấp chứng nhận đào tạo liên tục, học viên cần tham dự đủ thời lượng và cung cấp cho Ban tổ chức các thông tin sau trước 31/08 đến địa chỉ email - hoinghicapcuu2019@gmail.com
  - Bản photo Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước (2 mặt)
  - Quyết định/Danh sách cử tham dự của cơ quan công tác (nếu có).

Video